Προηγμένη λειτουργικότητα

Το EMIS, το σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της PRIMARY, προσφέρει προηγμένες λειτουργίες που επιτρέπουν την άμεση και ασφαλή ροή πληροφορίας, τη διαφάνεια και την παρακολούθηση της προόδου όλων των ενεργειών, τη σαφή ανάθεση ρόλων και καθηκόντων, τις διαδικασίες έγκρισης και λήψης αποφάσεων, καθώς και τις σχετικές αναφορές. Το σύνολο της λειτουργικότητας του EMIS διασφαλίζει την άμεση απόκριση και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πεδίο εφαρμογής

Εκτός από τον προγραμματισμό των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, είναι επιτακτική η ανάγκη για έναν οργανισμό να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την άμεση και αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, το EMIS παρέχει όλα τα μέσα που απαιτούνται για την επικοινωνία και τη διαχείριση όλων των δεδομένων που παράγονται κατά τη διάρκεια επειγόντων περιστατικών.

Σχεδιαστική φιλοσοφία

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης οι οποίες εξ’ ορισμού δημιουργούν ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες πίεσης χρόνου και υψηλού στρες για όλο το προσωπικό. Επιβάλλεται λοιπόν να είναι εύχρηστο, να ανταποκρίνεται γρήγορα στις εντολές των χρηστών και συνολικά να επιταχύνει και να διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον, λόγω των κρίσιμων ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητο το σύστημα να παρουσιάζει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.