Μεγιστοποίηση Απόδοσης Δικτύου Εγκαταστάσεων

Στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου καταστημάτων / εγκαταστάσεων ενός οργανισμού, όπως υποκαταστήματα τραπεζών, ATMs, καταστήματα λιανικής πώλησης κ.ά., η PRIMARY προσφέρει υπηρεσίες βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου εγκαταστάσεων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού (Facility Location Optimization). Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές παραμέτρους που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και συγχώνευσης δικτύων εγκαταστάσεων, η PRIMARY προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, ικανοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς. Το μοντέλο παραμετρικής βελτιστοποίησης επιτρέπει την ενσωμάτωση των ειδικών ανά περίπτωση στόχων και παράλληλα σέβεται όλους τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία σχεδιασμού του δικτύου.

Αντικειμενικός στόχος

Σκοπός του FLO είναι ο σχεδιασμός ενός δικτύου που θα επιτυγχάνει τη μεγιστοποίηση της καθαρής κερδοφορίας με παράλληλη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας παροχής υπηρεσιών και των σχετικών εμπορικών περιορισμών. Ο βέλτιστος σχεδιασμός του δικτύου εντοπίζεται με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία μεταξύ όλων των δυνατών – πρακτικά άπειρων – συνδυασμών.

Προσέγγιση

Η προσέγγιση της PRIMARY βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη Μαθηματική Βελτιστοποίηση & Ανάλυση Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η συνολική απόδοση ενός Δικτύου Εγκαταστάσεων. Η PRIMARY συνδυάζει τα επιχειρησιακά δεδομένα με την τεχνολογία βελτιστοποίησης και εγγυάται τη μέγιστη απόδοση του δικτύου σε σχέση με οποιαδήποτε προσέγγιση που βασίζεται αποκλειστικά στην εμπορική πολιτική ή σε γεωγραφικές πληροφορίες.

Φάσεις υλοποίησης

Οι πιο σημαντικές φάσεις της υλοποίησης ενός έργου βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

  • καταγραφή των επιχειρησιακών στόχων, κανόνων, περιορισμών, KPIs & προδιαγραφών
  • ανάλυση δεδομένων και αποδοτικότητας
  • εφαρμογή μοντέλου βελτιστοποίησης
  • διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό του δικτύου
  • επαλήθευση των αποτελεσμάτων
  • εκπόνηση αναλυτικών αναφορών για όλα τα KPIs
  • οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων – χρήση τεχνολογίας γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS)