Μεγιστοποίηση απόδοσης δικτύου εγκαταστάσεων

Στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου καταστημάτων / εγκαταστάσεων ενός οργανισμού, όπως υποκαταστήματα τραπεζών, ATMs, καταστήματα λιανικής πώλησης κ.ά., η PRIMARY σχεδίασε και ανέπτυξε το εξειδικευμένο λογισμικό FLO (Facility Location Optimization). To FLO χρησιμοποιεί τεχνολογία παραμετρικής βελτιστοποίησης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, επιτρέποντας την ενσωμάτωση των ειδικών ανά περίπτωση στόχων και ικανοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς.

Αντικειμενικός στόχος

Σκοπός του FLO είναι ο σχεδιασμός ενός δικτύου που θα επιτυγχάνει τη μεγιστοποίηση της καθαρής κερδοφορίας με παράλληλη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας παροχής υπηρεσιών και των σχετικών εμπορικών περιορισμών. Ο βέλτιστος σχεδιασμός του δικτύου εντοπίζεται με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία μεταξύ όλων των δυνατών – πρακτικά άπειρων – συνδυασμών.

Προσέγγιση

Η προσέγγιση της PRIMARY βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη Μαθηματική Βελτιστοποίηση & Ανάλυση Δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η συνολική απόδοση ενός Δικτύου Εγκαταστάσεων. Το FLO συνδυάζει τα επιχειρησιακά δεδομένα με την τεχνολογία βελτιστοποίησης και εγγυάται τη μέγιστη απόδοση του δικτύου σε σχέση με οποιαδήποτε προσέγγιση που βασίζεται αποκλειστικά στην εμπορική πολιτική ή σε γεωγραφικές πληροφορίες.

Benchmarking εγκαταστάσεων

Το benchmarking εγκαταστάσεων εφαρμόζεται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των τραπεζικών καταστημάτων, των καταστημάτων λιανικής πώλησης, των μονάδων παραγωγής, κλπ. και τελικά την ταξινόμησή τους με βάση τα λειτουργικά κόστη και τις αναμενόμενες αποδόσεις.