Βιομηχανία

H PRIMARY προσφέρει μια Ολοκληρωμένη Σουίτα Προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει όλες τις ανάγκες του τομέα της Βιομηχανίας.

Μέσω της εξειδικευμένης έκδοσης του Συστήματος Προγραμματισμού Βαρδιών OPTISHIFT,  διευκολύνεται και επιταχύνεται η δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών προγραμμάτων βαρδιών των εργαζομένων για οποιοδήποτε ωράριο λειτουργίας (π.χ. 7ήμερο, 24ωρο).

Επιπλέον, διασφαλίζεται αφενός η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, αφετέρου η συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία και η έγκαιρη παρακολούθηση και διαχείριση των έκτακτων αλλαγών.

Επιπρόσθετα, μέσω της λειτουργικότητας του Συστήματος Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, & Εκτέλεσης Παραγωγής PROMETHEUS, ελαχιστοποιούνται τα κόστη λειτουργίας και επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση των γραμμών παραγωγής στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες της Βιομηχανίας.

Λύσεις για Βιομηχανία

PROMETHEUS

Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Παραγωγής

Το PROMETHEUS, το λογισμικό προγραμματισμού παραγωγής της PRIMARY, αποτελεί ένα πλήρες σύστημα δημιουργίας του βέλτιστου προγράμματος παραγωγής με σκοπό την κάλυψη της ζήτησης με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ικανοποιώντας παράλληλα όλους τους κανόνες λειτουργίας και τους σχετικούς τεχνικούς & χρονικούς περιορισμούς.

OPTISHIFT

Προγραμματισμός Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

Το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα, εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, και τελικά επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.).

myOPTISHIFT

Workforce Self-Scheduling System

Το myOPTISHIFT, το ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης επικοινωνίας του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού με το προσωπικό, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πρόγραμμα εργασίας τους από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή.