Επιχειρησιακή Έρευνα & Βελτιστοποίηση

Τα θεμέλια των Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα και η Βελτιστοποίηση. Αυτοί οι τομείς εφαρμοσμένων μαθηματικών παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών που διέπουν το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο στόχος των Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων είναι ο υπολογισμός των τιμών των παραμέτρων που μειώνουν το λειτουργικό κόστος, αυξάνουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και εντέλει μεγιστοποιούν το κέρδος που προκύπτει από όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων της PRIMARY είναι η πλήρης προσαρμοστικότητα στις υπάρχουσες διαδικασίες. Αυτό το χαρακτηριστικό βασίζεται στην λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση των απαραίτητων δεδομένων, κάτι που είναι εφικτό μόνο μέσω της στενής συνεργασίας της PRIMARY με τους πελάτες της.

Η PRIMARY ακολουθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με κύριους άξονες την σαφώς καθορισμένη στρατηγική, τη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη καθώς και τη δέσμευση στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η PRIMARY ως πυρήνα του λογισμικού της περιλαμβάνει αλγόριθμους τελευταίας τεχνολογίας από τα πεδία της επιχειρησιακής έρευνας και βελτιστοποίησης, όπως Linear Programming, Mixed Integer Linear Programming, Evolutionary Algorithms, Constraint Programming, κ.ά. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη μαθηματική μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς και για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων που καθορίζουν το αποτέλεσμά τους, έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε εκατοντάδες εφαρμογές παγκοσμίως.

Οι πιο συχνές εφαρμογές αφορούν διαδικασίες όπως:

  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Προγραμματισμός Παραγωγής
  • Προγραμματισμός Βαρδιών
  • Προγραμματισμός Μεταφορών
  • Σχεδιασμός Προωθητικών Ενεργειών / Διαφημιστικών Καμπανιών

Το σημερινό πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη διαρκή μείωση των διαθέσιμων πόρων, απαιτούν την υιοθέτηση λύσεων ικανών να αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και να μπορούν να προτείνουν αποφάσεις που ελαχιστοποιούν το λειτουργικό κόστος και μεγιστοποιούν το κέρδος. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, προσαρμοσμένων στις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες μιας επιχείρησης.

Advanced Analytics

Τα Advanced Analytics αποτελούν ένα ευρύ σύνολο τεχνικών για την εξαγωγή επιχειρησιακής γνώσης μέσω ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων. Ο σκοπός είναι η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως το marketing, οι πωλήσεις και η διαχείριση των πελατών. Οι εταιρίες επενδύουν στη συντήρηση και ενημέρωση μεγάλου όγκου πληροφορίας που αφορά συναλλαγές, προμηθευτές, πελάτες, στοιχεία εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.ά. Η PRIMARY αναλύει αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους για να εξάγει σημαντική γνώση, όπως: τάσεις σχετικά με τη ζήτηση (πρόβλεψη, εποχικότητα κλπ.), συσχετίσεις που οδηγούν σε αυξημένες πωλήσεις (cross-selling / up-selling), κατηγοριοποίηση πελατών, αξιολόγηση προωθητικών ενεργειών κλπ.

Κρίσιμες επιχειρησιακές ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν από τα Advanced Analytics, όπως: Πώς συνδέεται η ζήτηση με τον χρόνο και τον τύπο προϊόντος / υπηρεσίας; Ποιες συσχετίσεις υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών προϊόντων / υπηρεσιών; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πελατών μου; Ποιος είναι ο αντίκτυπος των προωθητικών ενεργειών;

Τα άμεσα και απτά οφέλη από τις απαντήσεις έχουν ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό βέλτιστων στρατηγικών, βελτιωμένων προωθητικών ενεργειών, αμεσότερη στόχευση πελατών, κλπ.

Λογισμικό

Η PRIMARY επικεντρώνεται στην παροχή ευέλικτων λύσεων λογισμικού που βασίζονται στην ευχρηστία και προσαρμόζονται πάντα στις ανάγκες των πελατών της. Τα κύρια χαρακτηριστικά των λύσεών μας είναι: εύχρηστο γραφικό περιβάλλον που ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης, μέγιστη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα του συστήματος, βέλτιστη αρχιτεκτονική, ασφαλής διασύνδεση με τρίτα συστήματα.