Υπηρεσίες Υλοποίησης

Πέραν της άδειας χρήσης ενός συστήματος, η PRIMARY παρέχει υπηρεσίες υλοποίησης και διαχείρισης έργου προκειμένου το σύστημα να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες διαδικασίες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε οργανισμού. Έτσι, καθίσταται πλήρως λειτουργικό και υιοθετείται άμεσα από τους χρήστες. Εφόσοσν το σύστημα καταστεί λειτουργικό, η PRIMARY προσφέρει τεχνική υποστήριξη και συντήρηση βάσει συγκεκριμένου πλαισίου υποστήριξης (Service Level Agreement) το οποίο προσφέρεται σε όλους τους πελάτες.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Διαχείριση Έργου

Η PRIMARY υλοποιεί όλα τα έργα βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών διαχείρισης έργων. Καταρχάς γίνεται η ανάλυση προδιαγραφών εγκατάστασης & διασύνδεσης με τρίτα συστήματα και σχεδιάζεται ένα λεπτομερές πλάνο διαχείρισης έργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ της ομάδα υλοποίησης της PRIMARY και του πελάτη προκειμένου να συμφωνηθούν όλες οι παράμετροι του έργου. Η PRIMARY προσφέρει και συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε βέλτιστες πρακτικές προγραμματισμού, προκειμένου η διαμόρφωση του συστήματος να είναι ευθυγραμμισμένη με τις εκάστοτε εταιρικές πρακτικές. Τέλος, η PRIMARY αναλαμβάνει και την εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών του συστήματος.

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Υποστήριξης

Βάσει των προδιαγραφών που έχουν αναλυθεί κατά την πρώτη φάση του έργου, η PRIMARY εγκαθιστά το λογισμικό στο περιβάλλον φιλοξενίας που θα επιλέξει ο πελάτης. Παράλληλα, παρέχει και υπηρεσίες διασύνδεσης του λογισμικού με την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή του πελάτη, διασφαλίζοντας την αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τρίτα συστήματα, καθώς και την αρχικοποίηση του συστήματος με τα απαραίτητα δεδομένα. Εφόσον το σύστημα καταστεί λειτουργικό, ενεργοποιείται το helpdesk της PRIMARY διευκολύνοντας την άμεση τεχνική υποστήριξη και την αναβάθμιση του συστήματος σε νεότερες εκδόσεις του λογισμικού (software upgrades).