Λιανικό Εμπόριο

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Λιανικού Εμπορίου.

Το OPTISHIFT, το ολοκληρωμένο σύστημα Βέλτιστου Προγραμματισμού Βαρδιών, παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα για να υποστηρίξει πλήρως την προετοιμασία του βέλτιστου προγράμματος βαρδιών των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα.

Αρχικά, με χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων πρόβλεψης υπολογίζει με ακρίβεια την αναμενόμενη ζήτηση και τις ανάλογες λειτουργικές απαιτήσεις σε προσωπικό ανά 30 λεπτά.

Έπειτα, ο μηχανισμός βελτιστοποίησης προτείνει το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα βαρδιών βάσει του απαιτούμενου αριθμού εργαζομένων ανά πάσα στιγμή και τέλος παράγει όλες τις απαιτούμενες αναφορές για ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Παράλληλα, με το FORESIGHT το εξειδικευμένο λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, επανδρώνετε σωστά την επιχείρησή σας, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ακρίβεια στον προϋπολογισμό του μισθολογικού κόστους και τη βέλτιστη αποδοτικότητα του προσωπικού σας.

Τέλος, μέσω της λειτουργικότητας του INVENTORY OPTIMIZER, μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και μέσω του FLO (Facility Location Optimization) επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της καθαρής κερδοφορίας με παράλληλη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας παροχής υπηρεσιών και των σχετικών εμπορικών περιορισμών.

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες του Λιανεμπορίου.

Λύσεις για Λιανικό Εμπόριο

OPTISHIFT

Προγραμματισμός Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

INVENTORY OPTIMIZER

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το Inventory Optimizer, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας της PRIMARY, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει εμπορικές εταιρίες και εταιρίες 3PL (3rd Party Logistics) να βελτιστοποιήσουν το απόθεμα, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και συνολικά να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

Το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα, εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, και τελικά επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FLO

Βέλτιστος Σχεδιασμός Δικτύου Εγκαταστάσεων

To FLO, το εξειδικευμένο λογισμικό βέλτιστου σχεδιασμού δικτύου εγκαταστάσεων της PRIMARY, χρησιμοποιεί τεχνολογία παραμετρικής βελτιστοποίησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης ενός δικτύου εγκαταστάσεων, επιτρέποντας την ενσωμάτωση των ειδικών ανά περίπτωση στόχων και ικανοποιώντας όλους τους εμπλεκόμενους περιορισμούς.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ