Ναυτιλία

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ναυτιλίας, όπως:

  • Λιμένες
  • Ναυτιλιακές Εταιρίες
  • Εταιρίες Τροφοδοσίας & Συντήρησης Πλοίων

Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στη Ναυτιλία.

Λύσεις για Ναυτιλία

OPTISHIFT

Προγραμματισμός Βαρδιών

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, παράγει το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των  αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EMIS

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Το EMIS, το σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της PRIMARY, προσφέρει προηγμένες λειτουργίες που επιτρέπουν την άμεση και ασφαλή ροή πληροφορίας, τη διαφάνεια και την παρακολούθηση της προόδου όλων των ενεργειών, τη σαφή ανάθεση ρόλων και καθηκόντων, τις διαδικασίες έγκρισης και λήψης αποφάσεων, καθώς και τις σχετικές αναφορές.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FORESIGHT

Forecasting & Budgeting

Το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY για Forecasting & Budgeting, αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα, εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, και τελικά επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ