Ναυτιλία

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες του τομέα της Ναυτιλίας. Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα λύσεων που βρίσκουν εφαρμογή στις σημαντικότερες διαδικασίες των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη Ναυτιλία.

Λύσεις για Ναυτιλία

Προγραμματισμός Βαρδιών

Η PRIMARY προσφέρει λύσεις βέλτιστου προγραμματισμού βαρδιών. Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, επιτυγχάνει κάθε επιχειρησιακό στόχο που σχετίζεται με το προσωπικό, ικανοποιώντας όλους τους σχετικούς περιορισμούς. Εκτός από ένα νόμιμο πρόγραμμα βαρδιών, παράγει αυτόματα το βέλτιστο δυνατό πρόγραμμα βάσει των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Το PRIMARY EMIS® είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την υποστήριξη διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων. Το σύστημα προσφέρει προηγμένες λειτουργίες που επιτρέπουν την άμεση και ασφαλή διάδοση έγκυρων πληροφοριών, τη διαφάνεια των λειτουργιών, τη σαφή ανάθεση ρόλων και καθηκόντων, τις διαδικασίες έγκρισης και τις σχετικές αναφορές. Το σύνολο της λειτουργικότητας του EMIS διασφαλίζει την άμεση απόκριση, τη βέλτιστη επικοινωνία και τη μέγιστη αξιοπιστία των διαδικασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Forecasting & Budgeting

Τώρα μπορείτε να υπολογίσετε το μέλλον με το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY με λειτουργικότητα Forecasting & Budgeting. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μαθηματικής πρόβλεψης αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα. Επιπλέον, το FORESIGHT εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, όπως εκστρατείες μάρκετινγκ, προσφορές, κοινωνικές δραστηριότητες ή ακόμη και ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ