Θέλετε να γνωρίζετε το μέλλον;

Τώρα μπορείτε να το υπολογίσετε με το FORESIGHT, το λογισμικό της PRIMARY με λειτουργικότητα Forecasting & Budgeting. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μαθηματικής πρόβλεψης αναλύει τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζει τις τάσεις και την εποχικότητα. Επιπλέον, το FORESIGHT εξετάζει μη περιοδικά γεγονότα που επηρεάζουν τη ζήτηση, όπως εκστρατείες μάρκετινγκ, προσφορές, κοινωνικές δραστηριότητες ή ακόμη και ακραία καιρικά φαινόμενα. Το FORESIGHT υποστηρίζει επίσης την κατάλληλη λειτουργικότητα που επιτρέπει τη μετατροπή της πρόβλεψης ζήτησης σε οποιοδήποτε είδος προϋπολογισμού (π.χ. ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίας αποθηκών, κλπ.)

Πρόβλεψη ζήτησης

Το FORESIGHT δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εταιρίας σας να υπολογίζει με ακρίβεια τη μελλοντική ζήτηση βάσει ιστορικών δεδομένων. Είτε βραχυπρόθεσμη είτε μακροπρόθεσμη, η πρόβλεψη ζήτησης επιτρέπει στους υπεύθυνους να αναλάβουν άμεση δράση πραγματοποιώντας ανάλογες προσαρμογές στη στελέχωση, στα αποθέματα ή στην παραγωγή. Επιπλέον, μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού πλάνου για τα επόμενα χρόνια.

Budgeting

Το FORESIGHT δίνει μια λεπτομερή πρόβλεψη της αναμενόμενης ζήτησης και υπολογίζει τους βέλτιστους απαιτούμενους πόρους βάσει αυτής. Παράλληλα, το FORESIGHT προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία όσον αφορά την εξέταση διαφορετικών σεναρίων βάσει διαφορετικών περιορισμών και συνθηκών ανά περίπτωση.

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε;

Το FORESIGHT δημιουργεί τις βέλτιστες αποφάσεις σχεδιασμού και προϋπολογισμού πόρων ανά κέντρο κόστους (π.χ. αριθμός υπαλλήλων ανά κατηγορία / τύπο σύμβασης, μείγμα προϊόντων κ.λ.π.) έτσι ώστε να καλύπτεται η αναμενόμενη ζήτηση παραμένοντας εντός του αντίστοιχου budget. Έτσι, τα λειτουργικά κόστη είναι πάντα ευθυγραμμισμένα με τους βέλτιστους πόρους για την κάλυψη των αναμενόμενων επιχειρησιακών απαιτήσεων.