Προετοιμαστείτε για το Ψηφιακό Ωράριο & το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Το OPTISHIFT, το λογισμικό προγραμματισμού βαρδιών της PRIMARY, επιτρέπει την επικοινωνία με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω κατάλληλης διεπαφής (API) βάσει των προδιαγραφών του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, ο οργανισμός σας αφενός διασφαλίζει την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα του προγράμματος βαρδιών μέσω των αυτοματοποιημένων ελέγχων του συστήματος, ενώ παράλληλα είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης των προγραμμάτων στην Επιθεώρηση Εργασίας: Αρχικό πρόγραμμα, τροποποιητικό πρόγραμμα, υπέρβαση ωραρίου, κ.ά.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μέσω της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα του Προγράμματος Ι “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕδίνεται η δυνατότητα επιδότησης 90% για την αγορά ή τη μίσθωση του Συστήματος Προγραμματισμού Βαρδιών OPTISHIFT.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και σκοπός της είναι να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να προβούν στην αγορά και την αξιοποίηση νέων Ψηφιακών Εργαλείων, με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα να κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Χρηματοδότησης έως 14 Σεπτέμβρη στην Online πλατφόρμα.

Με δεδομένες τις επικείμενες αλλαγές στον τρόπο υποβολής των προγραμμάτων εργασίας μέσω του Ψηφιακού Ωραρίου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, οι οποίες ουσιαστικά καθιστούν αναγκαία την απόκτηση ενός συστήματος για τη δημιουργία και τη διαχείριση του προγράμματος εργασίας, η δυνατότητα επιδότησης αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για μια επιχείρηση να προετοιμαστεί εγκαίρως για τη νέα εποχή.

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

Το OPTISHIFT παράγει το βέλτιστο δυνατό βαρδιολόγιο βάσει των αναγκών της επιχείρησης, των συμβάσεων των εργαζομένων και της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων και του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης χωρίς σπατάλη ανθρωποχρόνου.

Παρακολουθήστε την αποδοτικότητα

Το OPTISHIFT προσφέρει πλούσια γκάμα δεικτών, μετρητών και αναφορών παρακολούθησης της αποδοτικότητας του προγράμματος βαρδιών. Διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των περιορισμών και των προτιμήσεων των εργαζομένων, το OPTISHIFT δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγχουν την ισονομία του βαρδιολογίου, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα.

Μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός

Το OPTISHIFT επιτρέπει την κατάρτιση λεπτομερούς βαρδιολογίου για το άμεσο μέλλον, αλλά και προσχεδίου προγράμματος για το απώτερο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει και επιταχύνει τον προγραμματισμό, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας και βελτιστοποιώντας τη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Προηγμένη λειτουργικότητα

Το OPTISHIFT προσφέρει μοναδική λειτουργικότητα, όπως: αυτόματο προγραμματισμό μέσω βελτιστοποίησης, πρόβλεψη & διαχείριση των λειτουργικών απαιτήσεων σε προσωπικό, δημιουργία μοτίβων βαρδιών, αυτόματο έλεγχο νομιμότητας βαρδιολογίου, γραφήματα κάλυψης κ.ά.

myOPTISHIFT

Μέσω του module myOPTISHIFT, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα εργασίας τους από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή. Με υποστήριξη διακριτών ρόλων και ορισμού κατάλληλων εγκριτικών ροών, το myOPTISHIFT δίνει επιπλέον στον κάθε εργαζόμενο τη δυνατότητα να αιτηθεί κάποια συγκεκριμένη βάρδια, ρεπό ή άδεια και παράλληλα διασφαλίζει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών καθώς και την αυτόματη ενσωμάτωση των εγκεκριμένων αλλαγών στο πρόγραμμα εργασίας.